เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  เรียน ผอ.รพศ / รพท. / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง

                  ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  จำนวน 86 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด รายชื่อสถานบริการดังนี้

03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง
03106 รพ.สต.ตำบลราม
03110 รพ.สต.ตำบลกาเกาะ
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
99850 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
03100 รพ.สต.ตำบลคอโค
03109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
03098 รพ.สต.ตำบลแกใหญ่
13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว
03102 รพ.สต.ตำบลเฉนียง
03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด
03138 รพ.สต.ตำบลทุ่งกุลา
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท
03139 รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง
03166 รพ.สต.ตำบลสมุด
10918 โรงพยาบาลปราสาท
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03205 รพ.สต.บ้านสองห้อง
10921 โรงพยาบาลสนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03208 รพ.สต.ตำบลตรึม
03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม
10923 โรงพยาบาลสังขะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03228 รพ.สต.ตำบลบ้านจารย์
10220 รพ.สต.บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง
03232 รพ.สต.ตำบลตาตุม
03227 รพ.สต.ตำบลพระแก้ว
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม  หมู่ 12
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
13865 รพ.สต.บ้านรุน ตำบลอาโพน
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
03276 รพ.สต.ตำบลแร่
03275 รพ.สต.ตำบลปราสาททอง
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.43   น. ** 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-03-2559 จำนวนผู้อ่าน : 696
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com