เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2559
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 
 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2559  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 227 แห่ง

          หน่วบริการที่ไม่ส่งข้อมูลทั้งหมด  5 แห่ง ดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
14878 รพ.สต.ตำบลคาละแมะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส
 
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.25
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 29-02-2559 จำนวนผู้อ่าน : 564
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com