เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2559 (แจ้งครั้งที่ 2 )
 เรียน ผอ.รพศ / รพท. / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม  2559  จำนวน 23 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด รายชื่อสถานบริการดังนี้

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
03210 รพ.สต.ตำบลยาง
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
14878 รพ.สต.ตำบลคาละแมะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30  น. ** 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 24-02-2559 จำนวนผู้อ่าน : 448
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com