เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2558
 เรียน ผอ.รพศ / รพท. / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2558  จำนวน 92  แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด รายชื่อสถานบริการดังนี้

03239 รพ.สต.บ้านตะเคียน
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส
10921 โรงพยาบาลสนม
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม
10918 โรงพยาบาลปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ
03107 รพ.สต.ตำบลบุฤาษี
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03188 รพ.สต.ตำบลโนน
03217 รพ.สต.ตำบลหนองขวาว
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก
14878 รพ.สต.ตำบลคาละแมะ
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได
10220 รพ.สต.บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี
03182 รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ
03259 รพ.สต.ตำบลอาโพน
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ
03098 รพ.สต.ตำบลแกใหญ่
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด
03224 รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
99849 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ 
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03205 รพ.สต.บ้านสองห้อง
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
03089 รพ.สต.ตำบลตั้งใจ
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
03099 รพ.สต.ตำบลนอกเมือง
03131 รพ.สต.ตำบลบะ
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก
03241 รพ.สต.ตำบลตรำดม
10923 โรงพยาบาลสังขะ
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา
03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง
03109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03157 รพ.สต.บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง
03219 รพ.สต.ตำบลกุดหวาย
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
03106 รพ.สต.ตำบลราม
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
03232 รพ.สต.ตำบลตาตุม
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
03100 รพ.สต.ตำบลคอโค
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม  หมู่ 12
03181 รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน
03210 รพ.สต.ตำบลยาง
03274 รพ.สต.ตำบลตากูก
10924 โรงพยาบาลลำดวน
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 16.10  น. ** 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 15-01-2559 จำนวนผู้อ่าน : 799
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com