เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม การให้บริการข้อมูลเดือน กันยายน 2558
   รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง  ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2558  ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ต.ค 58 เวลา 16.30 น.   มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
ข้อมูลการให้บริการเดือน สิงหาคม 58 จำนวน 6 หน่วยบริการ
 
รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ
รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
รพ.สต.ตำบลเสม็จ
รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12
 
ข้อมูลการให้บริการเดือน กันยายน 58 จำนวน 53 หน่วยบริการ
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
03106 รพ.สต.ตำบลราม
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03232 รพ.สต.ตำบลตาตุม
03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
03148 รพ.สต.ตำบลเป็นสุข
10924 โรงพยาบาลลำดวน
03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม
03239 รพ.สต.บ้านตะเคียน
03271 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน
03252 รพ.สต.บ้านสะโน ตำบลสะโน
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด
10220 รพ.สต.บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว
03102 รพ.สต.ตำบลเฉนียง
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม
10923 โรงพยาบาลสังขะ
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน 
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
03109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03141 รพ.สต.ตำบลกระหาด
 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  22  ตุลาคม 2558 เวลา 9.38   น.
 
กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 22-10-2558 จำนวนผู้อ่าน : 619
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com