เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (แจ้งครั้งที่ 2)
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2558  (1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  36  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03113 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลา
03114 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา
03115 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์
03118 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03119 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03122 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
03124 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03126 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช
03171 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03185 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ ตำบลหนองเทพ
03199 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก
03205 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง
03206 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอียอ
03207 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวแรต ตำบลตรึม
03208 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม
03209 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต
03223 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม
03224 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดง ตำบลสังขะ
03232 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม
03234 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคง
03245 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮะ
03246 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด
03247 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
03249 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมื่นศรี
03250 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
03251 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็จ
03253 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่
10668 - โรงพยาบาลสุรินทร์
10916 - โรงพยาบาลท่าตูม
10918 - โรงพยาบาลปราสาท
10919 - โรงพยาบาลกาบเชิง
10922 - โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 - โรงพยาบาลสังขะ
11494 - โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
13850 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
13861 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  21  สิงหาคม  2558 เวลา 9.18   น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-08-2558 จำนวนผู้อ่าน : 981
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com