เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2558  (1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  96  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03093 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง
03099 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง
03100 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอโค
03103 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์
03105 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองที
03106 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราม
03107 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฤาษี
03108 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง
03109 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพันธ์
03111 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03112 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองไผ่
03113 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลา
03114 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา
03115 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์
03118 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03119 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03120 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระขุด
03122 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
03123 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโพ
03124 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03125 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03126 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาโรช
03132 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีง ตำบลบะ
03134 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03136 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวโคก
03138 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา
03139 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง
03140 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีง
03143 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุแกรง
03144 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนิท
03145 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านผือ
03171 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03172 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนงมุด
03181 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน
03183 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง
03184 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทพ
03185 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ ตำบลหนองเทพ
03196 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหญ่
03197 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง
03199 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก
03202 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน
03205 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง
03206 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอียอ
03207 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวแรต ตำบลตรึม
03208 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม
03209 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต
03210 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง
03214 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03215 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก
03217 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาว
03219 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหวาย
03223 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม
03224 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดง ตำบลสังขะ
03226 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม
03232 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม
03233 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน
03234 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคง
03243 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงทาบ
03244 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระออม
03245 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮะ
03246 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด
03247 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
03248 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
03249 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมื่นศรี
03250 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
03251 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็จ
03252 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโน ตำบลสะโน
03253 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่
03255 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจรัส
03261 - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
03275 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาททอง
10219 - สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะนา
10668 - โรงพยาบาลสุรินทร์
10915 - โรงพยาบาลชุมพลบุรี
10916 - โรงพยาบาลท่าตูม
10917 - โรงพยาบาลจอมพระ
10918 - โรงพยาบาลปราสาท
10919 - โรงพยาบาลกาบเชิง
10922 - โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 - โรงพยาบาลสังขะ
10924 - โรงพยาบาลลำดวน
10925 - โรงพยาบาลสำโรงทาบ
10926 - โรงพยาบาลบัวเชด
11494 - โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
13849 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลนาบัว
13850 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
13854 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือ
13861 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
13862 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสนวน ตำบลกุดหวาย
14878 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคาละแมะ
22302 - โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
27842 - โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
27844 - โรงพยาบาลโนนนารายณ์
77772 - ศูนย์บริการสาธารณสุขลักษณ์สุรินทร์
99849 - ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์
99850 - ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก


หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  13  สิงหาคม  2558 เวลา 9.10   น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 13-08-2558 จำนวนผู้อ่าน : 1922
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com