เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน  2558  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 208 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล   23  แห่ง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) อ.ท่าตูม
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อ.รัตนบุรี
03196 รพ.สต.ตำบลทับใหญ่ อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03206 รพ.สต.บ้านหนองอียอ อ.สนม
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์

***  ข้อมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2558  เวลา  17.15 น. 
กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สสจ.สุรินทร์ โทร.044-518402  ต่อ 232
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 31-07-2558 จำนวนผู้อ่าน : 766
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com