เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

  ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมิถุนายน  2558  (1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  39 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03096 รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง อ.เมือง
03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อ.รัตนบุรี
03196 รพ.สต.ตำบลทับใหญ่ อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03205 รพ.สต.บ้านสองห้อง อ.สนม
03206 รพ.สต.บ้านหนองอียอ อ.สนม
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  27  กรกฎาคม  2558 เวลา 9.30   น.
กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-07-2558 จำนวนผู้อ่าน : 680
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com