เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


 
สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 226แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล   6  แห่ง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

03121 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเบื้อง
03152 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน
03198 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือย
03254 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา
10920 - โรงพยาบาลรัตนบุรี
11494 - โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

***  ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2558  เวลา  15.40 น. 
กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สสจ.สุรินทร์ โทร.044-518402  ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-06-2558 จำนวนผู้อ่าน : 748
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com