เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนพฤษภาคม  2558  (1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  65 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อ.เมือง
99849 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ อ.เมือง
99850 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก อ.เมือง
99851 ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ อ.เมือง
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) อ.ท่าตูม
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม
03135 รพ.สต.บ้านโสมน ตำบลบัวโคก อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ อ.ปราสาท
03170 รพ.สต.ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03200 รพ.สต.ตำบลหนองระฆัง อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03222 รพ.สต.ตำบลตรมไพร อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
14878 รพ.สต.ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03226 รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
10220 รพ.สต.บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข อ.สำโรงทาบ
03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22  มิถุนายน  2558 เวลา 09.56   น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 22-06-2558 จำนวนผู้อ่าน : 812
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com