เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนเมษายน 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง  

สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนเมษายน  2558  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 217 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล   13  แห่ง  ดังรายชื่อต่อไปนี้

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
03152 รพ.สต.ตำบลทุ่งมน อ.ปราสาท
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03239 รพ.สต.บ้านตะเคียน อ.ลำดวน
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
 
***  ข้อมูล ณ วันที่  2 มิถุนายน  2558 
กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สสจ.สุรินทร์ โทร.044-518402  ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 02-06-2558 จำนวนผู้อ่าน : 744
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com