เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน เมษายน 2558 (แจ้งครั้งที่ 2)
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


 
     ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนเมษายน  2558  (1 เมษายน - 30 เมษายน 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  41 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03098 รพ.สต.ตำบลแกใหญ่ อ.เมือง
03106 รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03152 รพ.สต.ตำบลทุ่งมน อ.ปราสาท
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03226 รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
03239 รพ.สต.บ้านตะเคียน อ.ลำดวน
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 25  พฤษภาคม 2558 เวลา 09.28   น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-05-2558 จำนวนผู้อ่าน : 812
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com