เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2558
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมีนาคม  2558  (1 มีนาคม -  31 มีนาคม 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  44 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03110 รพ.สต.ตำบลกาเกาะ อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
99850 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก อ.เมือง
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ
03148 รพ.สต.ตำบลเป็นสุข อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ อ.ปราสาท
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03176 รพ.สต.ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
03212 รพ.สต.ตำบลแตล อ.ศีขรภูมิ
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ อ.สำโรงทาบ
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 16.30   น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-04-2558 จำนวนผู้อ่าน : 929
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com