เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (แจ้งครั้งที่ 2)
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกุมภาพันธ์ 2558  (1 กุมภาพันธ์ -  28 กุมภาพันธ์ 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด
  จำนวน  26  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ อ.ปราสาท
03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
03210 รพ.สต.ตำบลยาง อ.ศีขรภูมิ
03224 รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ อ.สังขะ
03227 รพ.สต.ตำบลพระแก้ว อ.สังขะ
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.20  น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-03-2558 จำนวนผู้อ่าน : 598
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com