เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


 
      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกุมภาพันธ์ 2558  (1 กุมภาพันธ์ -  28 กุมภาพันธ์ 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  52  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ อ.ปราสาท
03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03176 รพ.สต.ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
03210 รพ.สต.ตำบลยาง อ.ศีขรภูมิ
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
14878 รพ.สต.ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03224 รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ อ.สังขะ
03227 รพ.สต.ตำบลพระแก้ว อ.สังขะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
13865 รพ.สต.บ้านรุน ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 14.30  น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 23-03-2558 จำนวนผู้อ่าน : 900
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com