เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2558 (ครั้งที่ 1)
รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


             ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมกราคม 2557 (1มกราคม – 31 มกราคม  2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  70  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
03106 รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
99849 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ อ.เมือง
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
03176 รพ.สต.ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03203 รพ.สต.ตำบลแคน อ.สนม
03206 รพ.สต.บ้านหนองอียอ อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03216 รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03218 รพ.สต.ตำบลช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด อ.สังขะ
03232 รพ.สต.ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03259 รพ.สต.ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
13865 รพ.สต.บ้านรุน ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
03191 รพ.สต.ตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-02-2558 จำนวนผู้อ่าน : 1069
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com