เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 2)
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

                   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนธันวาคม 2557 (1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  28  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
03136 รพ.สต.ตำบลบัวโคก อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ อ.ปราสาท
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03226 รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03257 รพ.สต.ตำบลตาวัง อ.บัวเชด
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.28 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-01-2558 จำนวนผู้อ่าน : 556
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com