เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2557
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนธันวาคม 2557 (1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  64  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03092 รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
03106 รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
99849 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ อ.เมือง
99850 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก อ.เมือง
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
03136 รพ.สต.ตำบลบัวโคก อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ อ.ปราสาท
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03212 รพ.สต.ตำบลแตล อ.ศีขรภูมิ
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
03226 รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง อ.สังขะ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03257 รพ.สต.ตำบลตาวัง อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์
03188 รพ.สต.ตำบลโนน อ.โนนนารายณ์
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 15.52น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-01-2558 จำนวนผู้อ่าน : 600
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com