เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2557 (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 พฤศจิกายน  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  48  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03102 รพ.สต.ตำบลเฉนียง อ.เมือง
03103 รพ.สต.ตำบลเทนมีย์ อ.เมือง
03110 รพ.สต.ตำบลกาเกาะ อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
03136 รพ.สต.ตำบลบัวโคก อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี
03194 รพ.สต.ตำบลกุดขาคีม อ.รัตนบุรี
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03217 รพ.สต.ตำบลหนองขวาว อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง อ.สังขะ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10220 รพ.สต.บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03257 รพ.สต.ตำบลตาวัง อ.บัวเชด
03258 รพ.สต.บ้านหนองโจงโลง ตำบลตาวัง อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์

  หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-12-2557 จำนวนผู้อ่าน : 866
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com