เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้มประจำเดือนตุลาคม 2557
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

  สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  216 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล 16   แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03141 รพ.สต.ตำบลกระหาด อ.จอมพระ
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03147 รพ.สต.ตำบลชุมแสง อ.จอมพระ
13852 รพ.สต.ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 01-12-2557 จำนวนผู้อ่าน : 914
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com