เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2557 (แจ้งครั้งที่2)
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 
        ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  26 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้ 

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
03141 รพ.สต.ตำบลกระหาด อ.จอมพระ
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03147 รพ.สต.ตำบลชุมแสง อ.จอมพระ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
13852 รพ.สต.ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก
03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-11-2557 จำนวนผู้อ่าน : 789
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com