เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2557 (แจ้งครั้งที่2)
รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


 ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกันยายน  2557 (1 กันยายน 2557 – 30 กันยายน  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด จำนวน  84 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลคอโค อ.เมือง
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลยะวึก อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
รพ.สต.ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว อ.รัตนบุรี
รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อ.ศีขรภูมิ
โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 28-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 1301
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com