เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกันยายน  2557 (1 กันยายน 2557 – 30 กันยายน  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด จำนวน  84 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

   
03092 รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
03100 รพ.สต.ตำบลคอโค อ.เมือง
03106 รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
03116 รพ.สต.ตำบลยะวึก อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) อ.ท่าตูม
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03139 รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง อ.จอมพระ
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ
03142 รพ.สต.บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อ.จอมพระ
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง อ.จอมพระ
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี อ.จอมพระ
03148 รพ.สต.ตำบลเป็นสุข อ.จอมพระ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03170 รพ.สต.ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03186 รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ อ.รัตนบุรี
03187 รพ.สต.ตำบลไผ่ อ.รัตนบุรี
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03200 รพ.สต.ตำบลหนองระฆัง อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03203 รพ.สต.ตำบลแคน อ.สนม
03204 รพ.สต.ตำบลหัวงัว อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
03212 รพ.สต.ตำบลแตล อ.ศีขรภูมิ
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อ.ศีขรภูมิ
03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน อ.สังขะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03259 รพ.สต.ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
03184 รพ.สต.ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์
03188 รพ.สต.ตำบลโนน อ.โนนนารายณ์
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์

*** หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม  2557 เวลา 09.39 น.
 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม หน่วยบริการที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อส่งข้อมูลได้ให้ดูวิดีโอสาธิต การส่งได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rH9YaWy9zA4


 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 885
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com