เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2557
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 

 
   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนกันยายน  2557 (1  กันยายน – 30 กันยายน  2557)  จำนวน  62  แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง
03106 รพ.สต.ตำบลราม
03109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา
03116 รพ.สต.ตำบลยะวึก
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03139 รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี
03148 รพ.สต.ตำบลเป็นสุข
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03180 รพ.สต.ตำบลหนองบัวทอง
03187 รพ.สต.ตำบลไผ่
03188 รพ.สต.ตำบลโนน
03191 รพ.สต.ตำบลระเวียง
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
03200 รพ.สต.ตำบลหนองระฆัง
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด
03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

*** หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลลาคม 2557 เวลา 09.30  น.
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 612
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com