เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนสิงหาคม 2557
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง 


 
            หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  222แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล 10  แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03127          รพ.สต.ตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03201         รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
10923        โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ

                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 01-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 544
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com