เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (แจ้งครั้งที่ 2)
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 

 
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2557 (1 มิถุนายน  2557 – 30 มิถุนายน  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด จำนวน 16 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้


03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03226 รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
03236 รพ.สต.ทับทิมสยาม04 อ.สังขะ
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 25  กรกฎาคม  2557 เวลา 15.00 น.
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-07-2557 จำนวนผู้อ่าน : 319
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com