เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2557
   เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 

 
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2557 (1 มิถุนายน  2557 – 30 มิถุนายน  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด จำนวน 27 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลคอโค อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
รพ.สต.ตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม
รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว อ.รัตนบุรี
รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
รพ.สต.ทับทิมสยาม04 อ.สังขะ
รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์
รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์
รพ.สต.ตำบลคำผง อ.โนนนารายณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 21  กรกฎาคม  2557 เวลา 17.00 น.
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-07-2557 จำนวนผู้อ่าน : 344
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com