เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 


 
แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  215  แห่ง
          หน่วยบิรการที่ไม่ส่งข้อมูล  17 แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03099 รพ.สต.ตำบลนอกเมือง อ.เมือง
 
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
 
13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี อ.เมือง
 
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
 
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
 
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
 
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
 
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
 
03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง
 
03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี
 
03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อ.รัตนบุรี
 
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
 
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
 
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์
 
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
 
03272 รพ.สต.ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
 
03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30  น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-06-2557 จำนวนผู้อ่าน : 509
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com