เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (แจ้งครั้งที่ 1)
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 


 

      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนพฤษภาคม  2557 (1 พฤษภาคม   2557 – 30 พฤษภาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้


03099  รพ.สต.ตำบลนอกเมือง อ.เมือง

10668   โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง

11494   โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง

13848   รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี อ.เมือง

77772   ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง

03111   รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี

03113    รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

03114    รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี

03118    รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี

03119    รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี

03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี

03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี

10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี

03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม

03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม

03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม

10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม

03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ

10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท

03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง

03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง

10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง

03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี

03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อ.รัตนบุรี

03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม

03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม

03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม

03203 รพ.สต.ตำบลแคน อ.สนม

13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม

03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ

10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ

03226 รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ

03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด อ.สังขะ

10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ

10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน

03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ

03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ

03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด

03260 รพ.สต.ตำบลสำเภาลูน อ.บัวเชด

10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด

03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก

03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์

03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์

03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์

03272 รพ.สต.ตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์

03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์


ข้อมูล ณ วันที่ 20  มิถุนายน  2557 เวลา 14.25 น.
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
 

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-06-2557 จำนวนผู้อ่าน : 623
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com