เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2557
   เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  
 
        ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2557 (1 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้มภายในวันที่ 29 เมษายน 2557  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

 03099 รพ.สต.ตำบลนอกเมือง อ.เมือง
03103 รพ.สต.ตำบลเทนมีย์ อ.เมือง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง อ.จอมพระ
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี อ.จอมพระ
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง อ.สังขะ
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง อ.สังขะ
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง

               ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.09 น.
 
 
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 25-04-2557 จำนวนผู้อ่าน : 725
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com