เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมกราคม 2557

  เรียน  ผอ.รพศ./รพช./รพ.สต.ทุกแห่ง

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล
43 แฟ้ม เดือนมกราคม 2557 (1 มกราคม 2557 – 31 มกราคม 2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557  ดังรายชื่อสถานบริการต่อไปนี้

3092 รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง
3095 รพ.สต.ตำบลตาอ็อง
3099 รพ.สต.ตำบลนอกเมือง
3101 รพ.สต.ตำบลสวาย
3109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์
3111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
3113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
3120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
3125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
3146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
3162 ปราสาททนง บ้านทนง หมู่ที่ 01,สอ.
10918 โรงพยาบาลปราสาท
3173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
3201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
3202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน
3225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก
3231 รพ.สต.ตำบลสะกาด
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม
3238 รพ.สต.ตำบลโชคเหนือ
3240 รพ.สต.ตำบลอู่โลก
3242 รพ.สต.ตำบลตระเปียงเตีย
10924 โรงพยาบาลลำดวน
3244 รพ.สต.ตำบลกระออม
3245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ
3247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
3249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
3250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
3251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
3252 รพ.สต.บ้านสะโน ตำบลสะโน
3253 รพ.สต.ตำบลประดู่
3255 รพ.สต.ตำบลจรัส
3256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส
3261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น.
โพสต์โดย : มโหธร ผลสมหวัง วันที่โพสต์ : 27-02-2557 จำนวนผู้อ่าน : 717
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com