เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ (ครู ก)
ไฟล์แนบ:18FI3G8.pdf

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง


                       ด้วย สำนักตรวจราชการฯที่ 9 จะได้จัดอบรมหลักสูตรนักจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่่ (ครู ก) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557
ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
                       ในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้) 
                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมฯต่อไป
            

หมายเหตุ : หนังสือจะส่งตามมาภายหลัง       
โพสต์โดย : มโหธร ผลสมหวัง วันที่โพสต์ : 09-01-2557 จำนวนผู้อ่าน : 2020
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com