เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม "(หลักสูตรนักจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ (ครู ก)"
ไฟล์แนบ:LKT9QVG.pdf
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

            ด้วย สำนักตรวจราชการฯ ที่9 ได้จัดอบรม "หลักสูตรนักจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ (ครู ก)" ในวันที่ 13 -15 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
            ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของท่านคัดเลือ
กเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว อำเภอละ 1 คน โดยแจ้งชื่อที่ศูนย์ ICT สสจ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 8 มค.57
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
เรียนมาพร้อมนี้)
           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินกา
รต่อไป


โพสต์โดย : มโหธร ผลสมหวัง วันที่โพสต์ : 07-01-2557 จำนวนผู้อ่าน : 1501
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com