เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2556 (1 พฤศจิกายน 2556 – 31 พฤศจิกายน2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้มภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2556  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
           03095 รพ.สต.ตำบลตาอ็อง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
03204 รพ.สต.ตำบลหัวงัว
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด
03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม  2556 เวลา 13.18 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 24-12-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1009
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com