เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม และขอให้จัดส่งข้อมูลแฟ้ม person,chronic ในระบบรายงาน 43 แฟ้มใหม่
เรียน ผอ.รพศ/ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสจ.สุรินทร์


              ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีการดึงข้อมูลตัวชี้วัดเขตและตัวชี้วัดจังหวัด จาก 43 แฟ้ม พบว่าเป้าหมายจากตัวชี้วัดต่างๆ ไม่ถูกต้องกับข้อมูลของระดับพื้นที่
ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยบริการทุกแห่ง จัดส่งข้อมูลแฟ้ม person และ แฟ้ม chronic ในรูปแบบ 43 แฟ้ม เพื่อความรวดเร็วในการส่งออกและประมวลผลขอให้เลือกช่วงที่ส่งเป็นวันเดียวกัน
โดยให้ทำการอัพโหลดไฟล์ ผ่านระบบ Health Data Center (HDC) http://203.157.163.7:8080/hdc/ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการพัฒนาเว็บตรวจสอบข้อมูลจาก 43 แฟ้ม
แล้วเสร็จ จึงขอให้ทุกหน่วยบริการทำการตรวจสอบ ผ่านเว็บ http://203.157.163.7/report/43/verifystruct43/  และแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 232
 

โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 19-12-2556 จำนวนผู้อ่าน : 2536
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com