เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2556
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง    
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้มภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 

ลำดับ

รหัส

หน่วยบริการ

1

3089

รพ.สต.ตำบลตั้งใจ

2

3092

รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง

3

3094

รพ.สต.ตำบลสลักได

4

3096

รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง

5

3097

รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง

6

3099

รพ.สต.ตำบลนอกเมือง

7

3103

รพ.สต.ตำบลเทนมีย์

8

3111

รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี

9

3113

รพ.สต.ตำบลไพรขลา

10

3116

รพ.สต.ตำบลยะวึก

11

3119

รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด

12

3122

รพ.สต.ตำบลหนองเรือ

13

3123

รพ.สต.ตำบลกระโพ

14

3124

รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ

15

3128

รพ.สต.โพนครก

16

3131

รพ.สต.ตำบลบะ

17

3139

รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง

18

3143

รพ.สต.ตำบลบุแกรง

19

3187

รพ.สต.ตำบลไผ่

20

3189

รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด

21

3190

รพ.สต.ตำบลเบิด

22

3192

รพ.สต.บ้านซาด ตำบลระเวียง

23

3198

รพ.สต.บ้านโนนเปือย

24

3201

รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

25

3203

รพ.สต.ตำบลแคน

26

3231

รพ.สต.ตำบลสะกาด

27

3243

รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ

28

3244

รพ.สต.ตำบลกระออม

29

3245

รพ.สต.ตำบลหนองฮะ

30

3248

รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว

31

3250

รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี

32

3251

รพ.สต.ตำบลเสม็จ

33

3262

รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได

34

3267

รพ.สต.ตำบลแจนแวน

35

3269

รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ

36

10668

โรงพยาบาลสุรินทร์

37

10915

โรงพยาบาลชุมพลบุรี

38

10916

โรงพยาบาลท่าตูม

39

10917

โรงพยาบาลจอมพระ

40

10918

โรงพยาบาลปราสาท

41

10919

โรงพยาบาลกาบเชิง

42

10920

โรงพยาบาลรัตนบุรี

43

10921

โรงพยาบาลสนม

44

10922

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

45

10923

โรงพยาบาลสังขะ

46

10924

โรงพยาบาลลำดวน

47

11494

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

48

13848

รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี

49

13850

รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่

50

13864

รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง

51

22302

โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน  2556 เวลา 13.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 21-11-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1060
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com