เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2556
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้มภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
 

ลำดับ

สถานบริการ

1

03089 รพ.สต.ตำบลตั้งใจ

2

03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี

3

03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา

4

03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด

5

03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ

6

03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ

7

03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม)

8

03128 รพ.สต.ตำบลโพนครก

9

03131 รพ.สต.ตำบลบะ

10

03139 รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง

11

03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง

12

03182 รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน

13

03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย

14

03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

15

03203 รพ.สต.ตำบลแคน

16

03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด

17

03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ

18

03244 รพ.สต.ตำบลกระออม

19

03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ

20

03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

21

03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี

22

03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ

23

03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ

24

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์

25

10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี

26

10916 โรงพยาบาลท่าตูม

27

10917 โรงพยาบาลจอมพระ

28

10918 โรงพยาบาลปราสาท

29

10919 โรงพยาบาลกาบเชิง

30

10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี

31

10921 โรงพยาบาลสนม

32

10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ

33

10923 โรงพยาบาลสังขะ

34

10924 โรงพยาบาลลำดวน

35

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

36

13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี

37

13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่

38

13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง

39

22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

40

27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

41

27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์

42

27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์


ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน  2556 เวลา 13.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 21-11-2556 จำนวนผู้อ่าน : 793
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com