เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2556 (แจ้งครั้งที่ 3)
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง   
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกันยายน 2556 (1 กันยายน 2556 – 30 กันยายน  2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 

ลำดับ

รหัส

สถานบริการ

1

3197

รพ.สต.ตำบลคำผง

2

3099

รพ.สต.ตำบลนอกเมือง

3

3140

รพ.สต.ตำบลเมืองลีง

4

3125

รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ

5

3201

รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

6

10920

โรงพยาบาลรัตนบุรี

7

10924

โรงพยาบาลลำดวน

8

10923

โรงพยาบาลสังขะ

9

10668

โรงพยาบาลสุรินทร์

 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2556 เวลา 08.00 น.
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 12-11-2556 จำนวนผู้อ่าน : 818
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com