เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2556 (แจ้งครั้งที่ 2)
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกันยายน 2556 (1 กันยายน 2556 – 30 กันยายน  2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
 

ลำดับ

รหัส

สถานบริการ

1

3248

รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว

2

3197

รพ.สต.ตำบลคำผง

3

3138

รพ.สต.ตำบลทุ่งกุลา

4

3099

รพ.สต.ตำบลนอกเมือง

5

3131

รพ.สต.ตำบลบะ

6

3140

รพ.สต.ตำบลเมืองลีง

7

3254

รพ.สต.ตำบลสะเดา

8

13857

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน

9

3125

รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ

10

3201

รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

11

3198

รพ.สต.บ้านโนนเปือย

12

13858

รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน

13

13859

รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน

14

3130

รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก

15

3202

รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน

16

10920

โรงพยาบาลรัตนบุรี

17

10924

โรงพยาบาลลำดวน

18

10922

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

19

10923

โรงพยาบาลสังขะ

20

10668

โรงพยาบาลสุรินทร์

 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม  2556 เวลา 08.00 น.
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232

 
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 28-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 677
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com