เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2556
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกันยายน 2556 (1 กันยายน 2556 – 30 กันยายน  2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
 

ลำดับ

รหัส

หน่วยบริการ

1

3263

รพ.สต.โคกกลาง

2

3261

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

3

3244

รพ.สต.ตำบลกระออม

4

3248

รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว

5

3225

รพ.สต.ตำบลขอนแตก

6

3197

รพ.สต.ตำบลคำผง

7

3203

รพ.สต.ตำบลแคน

8

3267

รพ.สต.ตำบลแจนแวน

9

3208

รพ.สต.ตำบลตรึม

10

3233

รพ.สต.ตำบลทับทัน

11

3138

รพ.สต.ตำบลทุ่งกุลา

12

3099

รพ.สต.ตำบลนอกเมือง

13

3131

รพ.สต.ตำบลบะ

14

3143

รพ.สต.ตำบลบุแกรง

15

3223

รพ.สต.ตำบลผักไหม

16

3113

รพ.สต.ตำบลไพรขลา

17

3140

รพ.สต.ตำบลเมืองลีง

18

3276

รพ.สต.ตำบลแร่

19

3247

รพ.สต.ตำบลศรีสุข

20

3120

รพ.สต.ตำบลสระขุด

21

3231

รพ.สต.ตำบลสะกาด

22

3254

รพ.สต.ตำบลสะเดา

23

3243

รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ

24

3122

รพ.สต.ตำบลหนองเรือ

25

3144

รพ.สต.ตำบลหนองสนิท

26

3215

รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก

27

3245

รพ.สต.ตำบลหนองฮะ

28

3249

รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี

29

3214

รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ

30

13864

รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง

31

3246

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

32

13857

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน

33

3139

รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง

34

3124

รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ

35

3125

รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ

36

3211

รพ.สต.บ้านนาท่ม ตำบลแตล

37

3201

รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

38

3255

รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส

39

3198

รพ.สต.บ้านโนนเปือย

40

3174

รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน

41

3132

รพ.สต.บ้านปรีง ตำบลบะ

42

3185

รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ

43

13858

รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน

44

13859

รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน

45

3130

รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก

46

3230

รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม

47

3183

รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง

48

3119

รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด

49

3202

รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน

50

10222

รพ.สต.บ้านอำปึล ตำบลบักได

51

11494

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

52

10916

โรงพยาบาลท่าตูม

53

10926

โรงพยาบาลบัวเชด

54

10918

โรงพยาบาลปราสาท

55

22302

โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

56

10920

โรงพยาบาลรัตนบุรี

57

10924

โรงพยาบาลลำดวน

58

10922

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

59

10923

โรงพยาบาลสังขะ

60

10668

โรงพยาบาลสุรินทร์

 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2556 เวลา 09.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 21-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 831
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com