เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2556
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนกันยายน 2556 (1 กันยายน 2556 – 30 กันยายน  2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
 

ลำดับ

สถานบริการ

1

03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา

2

03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด

3

03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด

4

03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ

5

03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ

6

03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก

7

03139 รพ.สต.บ้านดงเค็ง ตำบลเมืองลึง

8

03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง

9

03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท

10

03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน

11

03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

12

03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน

13

03208 รพ.สต.ตำบลตรึม

14

03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก

15

03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม

16

03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก

17

03227 รพ.สต.ตำบลพระแก้ว

18

03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน

19

03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ

20

03244 รพ.สต.ตำบลกระออม

21

03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

22

03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข

23

03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว

24

03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี

25

03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา

26

03255 รพ.สต.ตำบลจรัส

27

03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

28

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์

29

10916 โรงพยาบาลท่าตูม

30

10918 โรงพยาบาลปราสาท

31

10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ

32

10923 โรงพยาบาลสังขะ

33

10924 โรงพยาบาลลำดวน

34

10926 โรงพยาบาลบัวเชด

35

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

36

13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน

37

13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน

38

13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง

39

22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม  2556 เวลา 09.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 21-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 569
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com