เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ Update Version โปรแกรม HOSxP_PCU เป็น 3.56.10.11
 เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง 
  ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูล แฟ้ม Person และ Chronic โดยการ Upload มายัง Provis สสจ.สุรินทร์ เพื่อจัดส่ง สปสช. นั้น
  จากการตรวจสอบข้อมูลที่ทุกหน่วยบริการทำการจัดส่งจากโปรแกรม HOSxP_PCU Version 3.56.9.7 ได้พบปัญหาการส่ง All PP Data แฟ้ม Person ถูกส่งออกเฉพาะ TypeArea 1 และ 3 เท่านั้น
   ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยบริการที่ยังใช้โปรแกรม HOSxP_PCU ทุกแห่ง Update Version HOSxP_PCU เป็น Version 3.56.10.11 และทำการส่งออก All PP data แฟ้ม Person และ Chronic และ Upload ข้อมูลทาง Provis อีกครั้ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ต่อไป 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 16-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1222
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com