เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มมาตรฐาน แฟ้ม Person และแฟ้ม Chronic
ไฟล์แนบ:PWZX9IE.rar
 เรียน  ผอ.รพศ.,ผอ.รพช.,สสอ.ทุกแห่ง


 
        ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดส่งข้อมูล OP/PP Individual Data แฟ้ม Person และแฟ้ม Chronic ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 นั้นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวโดยทำการ Upload ข้อมูลที่หน้าเว็บไซด์ Provis ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 นั้น 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบข้อมูลของหน่วยบริการหลายแห่งอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีจำนวน Record ในแฟ้ม Person มากหรือน้อยเกินความเป็นจริง จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนจริงขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและทำการส่งข้อมูลใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วและตรวจสอบข้อมูลที่ทำการแก้ไขแล้วหลังจากทำการ Upload ข้อมูล 1 วันทำการหน้าเว็บไซด์ http://203.157.163.8/report/chkcollection/?modules=Frm&action=Person

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


หน่วยบริการที่มีรายชื่อดังไปนี้ ขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดเนื่องจากเราได้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลของท่านมีข้อผิดพลาดจำนวนมาก มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อสถานบริการ

1

10924 โรงพยาบาลลำดวน

2

10919 โรงพยาบาลกาบเชิง

3

03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา

4

10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม

5

03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง

6

03255 รพ.สต.ตำบลจรัส

7

03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี

8

03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา

9

03216 รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก

10

03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ

11

03115 รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์

12

03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก

13

03221 รพ.สต.ตำบลนารุ่ง

14

03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง

15

03207 รพ.สต.บ้านหัวแรต ตำบลตรึม

16

03188 รพ.สต.ตำบลโนน

17

03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส

18

03272 รพ.สต.ตำบลเขวาสินรินทร์

19

13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว

20

13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน

21

03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

22

03236 รพ.สต.ทับทิมสยาม04

23

03142 รพ.สต.บ้านว่าน ตำบลบุแกรง

24

03186 รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่

25

03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก

26

13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่

27

03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ

28

03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข

29

03206 รพ.สต.บ้านหนองอียอ

30

13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว

31

03152 รพ.สต.ตำบลทุ่งมน

32

03275 รพ.สต.ตำบลปราสาททอง

33

03182 รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน

34

03159 รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร

35

03104 รพ.สต.ตำบลนาบัว


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 09-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1255
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com