เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC
 
เรียน ผอ.รพศ. / รพช. / สสอ./ รพ.สต. ทุกแห่ง
 
    ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกหน่วย ส่งข้อมูลแฟ้มสะสม 2 แฟ้ม คือ แฟ้ม PERSON และ แฟ้มCHRONIC ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข และทำการส่งข้อมูลที่ทำการแก้ไขแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ตรวจสอบพบว่า หน่วยบริการดังรายชื่อต่อไปนี้ ไม่ได้ทำการส่งข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบและมีหลายหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดของ 2 แฟ้มดังกล่าว (ALL PP Data) ทำให้มีข้อมูลเฉพาะผู้มารับบริการในเดือนนั้นๆเท่านั้น

    ดังนั้นจึงขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลและทุกหน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม Person ที่อยู่ในฐานข้อมูลของท่านเองกับที่ Upload เข้า Provis ตรงกันหรือไม่และดำเนินการจัดส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ แฟ้ม CHRONIC โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองที่ http://203.157.163.8/report/chkcollection/ (หน้าเว็ป สสจ.สุรินทร์ /ตรวจสอบ Chronic) หากพบว่าข้อมูลยังผิดพลาดอยู่ ขอให้หน่วยบริการสงข้อมูลมาอีกครั้ง ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2556 หากท่านไม่จัดส่งจะไม่มีข้อมูลส่ง สปสช. เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากแฟ้มดังกล่าว

   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการโดยด่วนต่อไป

รายชือหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลแฟ้ม Person และ Chronic มีดังต่อไปนี้

ลำดับ

รหัส

หน่วยบริการ

1

3115

รพ.สต.ตำบลศรีณรงค์

2

3152

รพ.สต.ตำบลทุ่งมน

3

3175

รพ.สต.ตำบลตะเคียน

4

3188

รพ.สต.ตำบลโนน

5

3192

รพ.สต.บ้านซาด ตำบลระเวียง

6

3194

รพ.สต.ตำบลกุดขาคีม

7

3254

รพ.สต.ตำบลสะเดา

8

3260

รพ.สต.ตำบลสำเภาลูน

9

3261

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

10

3265

รพ.สต.ตำบลตาเมียง

11

10219

สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม

12

10919

โรงพยาบาลกาบเชิง

13

10921

โรงพยาบาลสนม

14

10924

โรงพยาบาลลำดวน

15

10926

โรงพยาบาลบัวเชด

16

13858

รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน

17

27842

โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

18

27843

โรงพยาบาลศรีณรงค์

19

27844

โรงพยาบาลโนนนารายณ์

20

99849

ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.ตัวอย่างการส่งข้อมูลอย่างถูกต้อง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044 - 518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 02-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1360
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com