เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อการส่งออก 43 แฟ้มในระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2555
ไฟล์แนบ:PR8X1NE.pdf
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพช./ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน /สสอ.ทุกอำเภอ           ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อส่งออก 43 แฟ้ม ในระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2555 โดยมีกำหนดการดังนี้
 
                  1. สำหรับ สสอ. /รพ.สต. รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2555 
                                                    รุ่นที่ 2 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2555
                                ณ ห้องประชุมโรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
                   2. สำหรับ รพศ. / รพช. / รพ.ค่าย ฯ จำนวน 1 รุ่น 4 วัน วันที่ 3-6 กันยายน 2555
                        ณ ห้องประชุมโรงแรมเกษมการ์เด้นท์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่   http://pjreg.surinpho.com/?modules=Ps&action=Regis  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และเป้าหมายการอบรมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044518402 ต่อ 232 
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-08-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1910
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com