เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ 
  ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 - มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม ที.เคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
 
   1. หลักสููตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
   2. หลักสูตรมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   3. หลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ
   4. หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินการคลัง
   5. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
   6. หลักสูัตรการทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ
   7. หลักสูัตรการเขียนโครงการและการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธองค์กร

  
  โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ 08 - 79778668



งานพัฒนาทรัพยากรมนุษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 121 / 122

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 05-04-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1150
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com