เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จังหวัดสุรินทร์ ปี 2555

เรียน ผอ.รพศ.,ผอ.รพช.,สสอ.ผอ.รพ.สต.และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดสุรินทร์  ปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบและระงับเหตุรำคาญได้ ซึ่งในโครงการจะดำเนินการจัดการอบรมผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน (ดังรายละเอียดตาม  file แนบ)   กำหนดการอบรม  ในวันที่ ๒ - ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเกษมการ์เด้น  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  

 

โพสต์โดย : พันจ่าตรีสายันต์ แสวงสุข วันที่โพสต์ : 05-04-2555 จำนวนผู้อ่าน : 782
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com