เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> รายชื่อผู้อบรมโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตนครชัยบุรินทร์ (รุ่นพิเศษ)
เรียน   สสอ.ทุกแห่ง
        ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขเขต ๑๔ กำหนดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเสริมศักยภาพ ผอ.รพ.สต. รุ่นพิเศษ  ระยะที่ ๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ขอให้ผู้เข้าอบรมมาขึ้นรถเดินทางวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๔.๐๐ นณ บริเวณ ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  หากประสงค์จะเดินทางด้วยตนเองไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้  การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการอบรม  และให้ส่ง portfolio,,๔ ในวันแรกของการอบรม  คลิ๊กรายละเอียด รายชื่อ และ portfolio ที่ งานพัฒนาคุณภาพบริการ   qa.surinpho.com/index.php
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 26-01-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1965
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com