เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> หมายเลขโทรศัพท์

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน
ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
นพ .สมคิด สุริยเลิศ รพศ.สุรินทร์ 044-521200 044-514127
นพ.จเด็ด  ดียิ่ง รพ.ชุมพลบุรี 044-596320-3 044-596319
นพ.ยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง รพ.ท่าตูม 044-591144 044-591144 ต่อ 555
นพ.ปัญญา  มานุจำ รพ.จอมพระ 044-533090 044-581103
นพ.ชุมนุม  วิทยานันท์ รพ.ปราสาท 044-551295,044-532400-1 044-532400
พ.ต.นพ.ศตวรรษ  สินประสิทธ์กุล รพ.กาบเชิง 044-559002-104 044-559145
นพ.สินชัย  ตันติรัตนานนท์ รพ.รัตนบุรี 044-599151 044-599281
นพ.โสภณ   มุธุสิทธิ์ รพ.สนม 044-589025 044-589065-6
นพ.เมธี  มวลไธสง รพ.ศีขรภูมิ 044-561341 044-561341
นพ.วราวุธ  ชื่นตา รพ.สังขะ 044-571017-20 044-571028-117
นพ.นภดล  ศิริทิพย์ รพ.ลำดวน 044-541412-5 044-541411
นพ.ตะวัน  พลสระคู รพ.สำโรงทาบ 044-569239, 044-569080 044-569238
นพ.ประทีป  ตลับทอง รพ.บัวเชด 044-579076, 044-579072 044-579002
นพ.อภิสรรค์  บุญประดับ รพ.พนมดงรัก 044-508242-3 044-508244
นพ.อรรถพล  ภูอาษา รพ.โนนนารายณ์ 044-144580  
นพ.มงคล เกียรติกวินพงษ์ รพ.เขวาสินรินทร์ 082-8711505  
นพ.วุฒิชัย  แป้นทอง รพ.ศรีณรงค์ 085-0251008  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง สสอ.เมือง 044-513874 044-713162
นายสมหวัง  อิฐรัตน์ สสอ.ชุมพลบุรี 044-596063 044-596093
นายเริงฤทธิ์  รัมพณีนิล สสอ.ท่าตูม 044-591143 _
นายจรูญ  ดวงพร สสอ.จอมพระ 044-581102 044-581103
นางสมโบว์  ฉัตรดำรง สสอ.ปราสาท 044-551370 044-551858
นายวงศ์สิทธิ์  ริมงาม สสอ.กาบเชิง 044-559336 _
นายสมชาย  รักไทย สสอ.รัตนบุรี 044-599196 044-536123
นางนพรัตน์  ตรงศูนย์ สสอ.สนม 044-589048 044-589048
นายประเสริฐ  ยิ่งสุข สสอ.ศีขรภูมิ 044-561303 044-561303
นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์ สสอ.สังขะ 044-571207 044-5741207
ว่าที่ร้อยตรีโอภาส  วิเศษ สสอ.ลำดวน 044-541078 044-541078
นายสมศักดิ์  เผ่าสอน สสอ.สำโรงทาบ 044-569086 044-569525
นายศิวเทพ  วรรณทอง สสอ.บัวเชด 044-579036 044-579076
นายกฤติเมธ สุทธิหาญ สสอ.พนมดงรัก 044-508123 _
นายธานี  นามม่วง สสอ.ศรีณรงค์ 044-509079 044-509056
นายชัชวาล  ประภาสัย สสอ.เขวาสินรินทร์ 044-582450 044-582106
นายสังวาล  บุญโต สสอ.โนนนารายณ์ 044-144550 044-144550สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com